U253夏乔写真套图64P夏乔尤果网

U253夏乔写真套图64P夏乔尤果网

故取桂枝之半以散太阳未尽之邪,取柴胡之半以解少阳微结之证。邪入其间,阴阳相移,寒热交作,邪正相持,进退互拒,此际汗、吐、下三法俱在所禁,故立小柴胡汤和解法,加减施治。

故用小柴胡汤以和表里,热自解也。吴茱萸汤挟木力以益火势,则土得温而水寒却矣。

脉大者,为未止,脉微弱数者,为欲自止,虽发热,不死。此王肯堂曰:凡头痛、发热俱为在表,惟此头痛、发热为少阳者何也?

然既分中风、伤寒之传,而不分其治者何也?少阴病诸下利,用温者,以其证属虚寒也。

附子三枚,恐多也。若汗少脉迟,即有便□,里尚未实,亦未可攻也。

口不渴身有微热者,法当去人参,以六、七日邪虽未解,而正已虚,故仍用之。 厥逆轻重浅深汪琥曰:按此条论仲景无治法。

Leave a Reply