mism系列属于

mism系列属于

 类五金中之铅锡,言气刚而体柔,故以为喻也。上赤下黑,左青右白,黄潜中宫,而五流转,故有轮枢之象焉。

既以左为人迎,右为寸口。渴欲饮水少少与,莫使停留饮病干。

如脾胃虚损,则肝木乘之,故肝强脾弱,右关脉必弦也。出言壮厉,先重后轻,是外感邪盛也。

食而不饮者蚕,饮而不食者蝉,不饮不食者蜉蝣。(原注:此荣卫虚也。

黑胎,乃少阴肾色。 实主热邪宜清解,虚为神散独参煎。

 九曰憎恶尊荣,安贫乐辱,谓之卑。 人若根源不固,精竭气弱,所吸天地之正气,随呼而出,身中元气,不为己之所有,反为天地所夺。

Leave a Reply